Mẫu hợp đồng vay tiền mua nhà mới nhất – Lưu ý khi ký hợp đồng vay mua nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc––––––––  ––––––––HỢP ĐÔNG VAY MƯỢN Số: …………………Cuộc hẹn hôm nay…. / …… / ……….,…