Từ ngày 15/11/2017, sẽ có quy định mới về bảo lãnh 'bán nhà trên giấy'

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07 về bảo lãnh ngân hàng liên quan đến hoạt động bảo lãnh nói chung và hoạt động bảo lãnh trong mua bán. cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các tổ chức tín dụng nói riêng.

Theo đó, liên quan đến việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thống đốc sẽ ban hành quyết định công bố danh sách ngân hàng đủ điều kiện. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ là đầu mối tự kiểm tra các ngân hàng theo tiêu chí để trình Thống đốc công bố danh sách và khi có thay đổi sẽ cập nhật, điều chỉnh danh sách.

Ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng 2 tiêu chí.

Tham khảo thêm  Thấy giao dịch bất thường, ngân hàng sẽ chủ động khóa thẻ

– Thứ nhất, trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc trong việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động có nêu nội dung về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.

– Thứ hai là ngân hàng không bị cấm bảo lãnh cho nhà ở hình thành trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt.

Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư này (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho nhà đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng). Đồng thời, dự án của chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Tham khảo thêm  Dự báo thu nhập phí của VPBank tăng trưởng 55% trong năm 2018 nhờ bancasurrance

Số dư bảo lãnh được xác định theo tiến độ thanh toán cho chủ đầu tư và được giảm dần khi chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua theo quy định tại Điều 23 Thông tư 07. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật. về việc thông báo chính xác số tiền người mua đã nhận ứng trước theo thời hạn đã thỏa thuận cho ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, thông tư này cũng nêu rõ, chủ thể tham gia giao dịch bảo lãnh (bao gồm cả khách hàng được bảo lãnh và các bên liên quan) là cá nhân, pháp nhân (cả trong nước và nước ngoài). Đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân, khi tham gia quan hệ bảo lãnh, các chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Dân sự.

Tham khảo thêm  Giá vàng tăng vọt cao nhất trong 7 năm

Thông tư 13 có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

[ad_1]
[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *